Advisory Committee

 • Dr. J.S. Bhawalkar,Dean Padm Dr. DY Patil Medical College, Pune.
 • Dr. Daksha Pandit, HOD, Terna Med College, Mumbai
 • Dr. Seema Bansode Gokhe, HOD, LTMMC, Mumbai.
 • Dr. Renuka Kunte, HOD, AFMC,Pune.
 • Dr. (Mrs)Bhattacharya, HOD, BJMC, Pune.
 • Dr. Kakeri, GMC, Mumbai.
 • Dr. SB.Suryawanshi , HOD, TNMC, Mumbai.
 • Dr. Amitav Banerji, HOD Padm. Dr.D.Y.Patil MC, Pune.
 • Dr. Kartikeyan ,HOD, RGMC, Mumbai.
 • Dr. R.Kulkarni,HOD, HBTMMC, Mumbai.
 • Dr. Sumedha Joshi, HOD, Dr.DYPatil MC, Navi Mumbai.
 • Dr. Padmawati Shetty, HOD, KJ Somaiyya Med College ,Mumbai.
 • Dr. Seema Anjenia, HOD, MGM Med College, Mumbai.
 • Dr. J.S.Gothankar, HOD, BVMC, Pune.
 • Dr. Sanjeev Chincholikar, HOD, MIMER MC, Talegaon Dabhade,Pune.

Contact Us